ERZİNCAN İLÇELERİ


ÇAYIRLI

ÇAYIRLI

İLÇELERİ
TARİHİ YAPITLAR
SİT ALANLARI
DOĞAL GÜZELLİKLERİ
YEMEKLERİ
FOTO GALERİ
FOLKLÖR

Erzincan’a 114 km uzaklıkta, 1126 km2 yüzölçümlü Çayırlı ilçesinin nüfusu 1997 yılı nü¬fus sayımına göre 12.439’tür.
Önceleri Mans adıyla bilinen ilçenin hangi tarihte kurulduğu bilinmemektedir. 1071 Ma¬lazgirt Savaşı’ndan sonra, sırasıyla Mengücekoğulları’nın, Anadolu Selçukluları’nın ve İl¬hanlıla’ın egemenliğine giren yöre, 1401’de Osmanlı topraklarına katıldı. Bir süre Timu’un ve Akkoyunlular’ın eline geçti. 1473’te kesin olarak Osmanlılara katıldı. 1916 yılında Rus işgaline uğrayan Çayırlı, Şubat 1918’de işgalden kurtuldu. Tercan ilçesine bağlı bir bucak durumunda iken 1954 yılında ilçe olmuştur.

İLİÇ

İLİÇ
Erzincan’a 153 km uzaklıkta, 1397 km2 yüzölçümü olan İliç ilçesinin nüfusu 1997 yılı nü¬fus sayımına göre 7.078’dir.
İlçenin ilk yerleşim tarihi bilinmemektedir. Ancak, Erzincan’ın diğer ilçeleriyle aynı tari¬hi evreleri yaşamış olduğu sanılmaktadır.
Kuruçay adıyla, Kemaliye ilçesine bağlı bir bucak merkezi iken, 1938 yılında demiryolu¬nun İliç’ten geçmesi üzerine, Kuruçay kaza merkezi İliç’e taşınarak İliç ilçe yapılmıştır.
Ali Cevad, 19. yüzyıl İliç şehrine ilişkin şu bilgileri vermektedir:”Erzurum Vilayeti’nin Erzincan Sancağı’na bağlı ilçe merkezi bir kasabadır. Toprağı çok verimli olduğu için, her çe¬şit tarım ürünü yetişir. Küçük sanayi alanında, kaba dokumalar, bürümcük benzeri yünden ince şayaklar dokunur. Ayrıca, kapı perdesi ve döşemesi olarak kullanılan bir tür keçe de do¬kunur.”

İliç’in köylerinde çok sayıda höyük ve tarihi yapı kalıntıları bulunmaktadır. Bunların ço¬ğunda bilimsel kazı ve araştırmalar yapılmamıştır. Refahiye-İliç-Kemaliye hattı ilk çağ ula¬şım sisteminin bir parçasıdır. Altıntaş köyünde, Romalılara ve daha sonraki dönemlere ait olan çok sayıda kalıntılar bulunmaktadır.

KEMAH

Kemah
Erzincan’a 52 km uzaklıkta, 2354 km2 yüzölçümlü Kemah ilçesinin nüfusu 1997 yılı nüfus sayımına göre 8.648’dir.
Geçmişi eskiye dayanan ilçenin adına ilk kez, Hitit Kralı I.Şuppiluliuma döneminde yazılan bir metinde rastlanmaktadır. Metinde I.Şuppiluliuma ile Hayaşa Kralı Kranis’in, Ku¬maha (Kemah) yöresinde savaştıklarından söz edilmektedir. Kemah, antik çağlarda, Müslüman Arap akınları ve Türk dönemlerinde jeo-stratejik konumu nedeniyle anahtar rol oynamıştır.

Malazgirt zaferinden sonra, Mengücek Beyliği’nin ilk merkezi olan Kemah, sonraları sırasıyla, Selçuklulaı’ın, İlhanlılarıın ve Celayirliler’in eline geçti. 1370-1403 yılları arasında da Mutahharten’in yönetimine girdi. Timurun Anadolu seferi sırasında işgal edilen Kemah, kısa bir süre Akkoyunluların yönetiminde kaldıktan sonra, 1515’te Bıyıklı Mehmed Paşa ta¬rafından alınarak, Osmanlı Devleti’ne katıldı. Kemah, Osmanlı yönetiminde Diyarbekir Eyaleti’ne bağlı bir sancak iken, daha sonraları Erzurum Eyaleti’nin Erzincan Sancağı’na bağlı kaza durumuna getirildi.

Kamus ül-Alam’da Kemah’a ilişkin şu bilgiler vardır:”Erzurum Vilayeti’nin Erzincan Sancağı’nda, ilçe merkezi bir kasabadır. Kasabanın 4.000 nüfusu, kilim dokuma tezgahları, 1 rüştiyesi vardır. İlçe, 7 bucak ve 75 köy ile 18.872 nüfusa sahiptir.
Verimli tarım ve toprak ürünleriyle ünlüdür. Yerel sanayi ürünlerini kilim, seccade, ço¬rap ve eldiven oluşturur. İlçede kömür madeni çıkarılmaktadır.

KEMALİYE

KEMALİYE
Erzincan’a 194 km uzaklıkta, Keban Baraj Gölü kıyısında güzel bir vadi içinde kurulmuş¬tur. 1168 km2 yüzölçümlü Kemaliye ilçesinin nüfusu 1997 yılı nüfus sayımına göre 7.715’dir.
İlçenin hangi dönemde kurulduğu bilinmemektedir. Kemaliye yöresi, MS 4. yüzyıldan iti¬baren Bizans İmparatorluğu’nun toprakları içinde kalmış, 7. yüzyılda Müslüman Araplaı’ın akınlarına uğramıştır. Türklerin Anadolu’ya gelişleri ile Anadolu Selçukluları’nın, İlhanlı Devleti’nin ve Akkoyunlular’ın egemenliği altına girdi. Çelebi Mehmed döneminde Osmanlı Devleti’ne bağlandı. Uzun süre Diyarbekir Eyaleti’nin Arapkir Livası’na bağlı bir kaza mer¬kezi olarak yönetildi. 19. yüzyılda Mamuret ül-Aziz (Elaziz) Vilayeti’nin Harput Merkez Sancağı’na bağlı bir ilçedir. 1926’da Malatya’ya bağlı bir ilçe iken, 1938 yılında Erzincan ili¬ne bağlanmıştır. Geçmişte Eğin olarak bilinen ilçenin adı, Mustafa Kemal’in adından esin¬lenerek Kemaliye’ye çevrilmiştir.
İlçe merkezi ve bağlı diğer yerleşimleri geleneksel yöre mimarisini ve dokusunu büyük öl¬çüde korumaktadır. Yakın çevresindeki doğal güzellikleri ve zengin folkloruyla büyük bir tu¬rizm potansiyeline sahiptir.
Halıcılığı ile ünlü olan ilçede, her yıl halı festivali düzenlenmektedir.

OTLUKBELİ

OTLUKBELİ
Erzincan’a 142 km uzaklıkta, 254 km yüzölçümlü Otlukbeli ilçesinin nüfusu 1997 yılı nü¬fus sayımına göre 3.874’dür.
Daha önceleri Karakulak olarak bilinen, 1473’te Fatih Sultan Mehmed ile Akkoyunlu Hü¬kümdarı Uzun Hasan arasındaki Otlukbeli Savaşı burada olmuştur. Otlukbeli, 1800’lü yıl¬larda bucak haline getirilerek, idari yönden Tercan ilçesine bağlı iken, 1954 yılında Çayırlı ilçesine bağlanmıştır. 7 Haziran 1971 yılında Belediye teşkilatı kurulan Karakulak beldesi¬nin ismi 10 Nisan 1973 günü Otlukbeli olarak değiştirilmiştir. Otlukbeli beldesi 9 Mayıs 1990 tarihinde ilçe olmuştur.

Ekonomik bakımdan her türlü tarım ürünlerinin yetiştirildiği ve hayvancılığın büyük önem taşıdığı ilçede, ayrıca zengin manganez madeni rezervleri bulunmakta ve halen özel sektör tarafından işletilmektedir. Nüfusunun %80’i hayvancılık ile uğraşmaktadır.

REFAHİYE

REFAHİYE
Erzincan’a 71 km uzaklıkta, 1744 km2 yüzölçümlü Refahiye ilçesinin nüfusu 1997 yılı nüfus sayımına göre 15.072’dir.
Eski adı Gercanis olan Refahiye’nin tarihine ilişkin ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Erzincan yöresi ile aynı yönetimler altında yaşadığı sanılmaktadır. İlçeye, Erzincan Mutasarrıfı Şefık Paşa tarafından, bolluk anlamına gelen Refahiye adı verilmiştir.

İlçe, batısındaki çam ormanları ve merkezden 10 km mesafede Soğukgöze ve Karaçam mevkileri arasında yer alan, yüksekliği 2000 m olan Dumanlı yaylaları, soğuk su kaynakla¬rı, göleti, piknik alanları ve kayak imkanları ile yaz ve kış turizmi açısından önem taşımak¬tadır. Her yıl Ağustos ayında bal festivali düzenlenmektedir.
Ekonomisi toprak ve tarım ürünlerine dayanmaktadır. Çavdar, bakliyat, ceviz, kavun ve karpuz bolca yetiştirilir.

TERCAN

TERCAN
Erzincan’a 88 km uzaklıkta, 1592 km2 yüzölçümlü Tercan ilçesinin nüfusu 1997 yılı nü¬fus sayımına göre 31.430’dur.
Eski bir tarihi olan ilçe, Urartular ve Asurlular’ın etki alanı içinde kalmıştır. Tercan, da¬ha sonraları sırasıyla Medler’in, Persler’in, İskender İmparatorluğu’nun, Araks Devleti’nin ve Roma İmparatorluğu’nun egemenliğine girdi. Malazgirt Savaşı’nı izleyen dönemlerde, Mengücek Beyliği’nin yönettiği yöre, sonraları Eretna Beyliği’ne bağlandı. Timur’un saldırı¬larına da uğrayan Tercan, uzun bir süre Akkoyunlular’ın yönetiminde kaldı.
Otlukbeli Savaşı’ndan (1473) sonra Osmanlı İmparatorluğu’na katıldıysa da, Akkoyunlular Tercan’ı, bir süre için geri aldılar. Tercan, Kanuni Sultan Süleyman zamanında kesin ola¬rak Osmanlı egemenliğine girdi.

ÜZÜMLÜ

ÜZÜMLÜ
Erzincan’a 23 km uzaklıkta, 410 km2 yüzölçümlü Üzümlü ilçesinin nüfusu 1997 yılı nüfus sayımına göre 38.500’dür.
İl merkezine bağlı kasaba iken, 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe merkezi olmuştur. İlçe, adını yetiştirdiği siyah üzümden alır.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s